تعویض بند ساعت‌های فلزی

خلاصه

ن ساعت را پیدا کنید. وقتی ساعت را رو به پایین قرار دادید، به قسمتی که بند ساعت به بدنه آن متصل است، نگاه کنید.

تعویض بند ساعت‌های فلزی

پین ساعت را پیدا کنید. وقتی ساعت را رو به پایین قرار دادید، به قسمتی که بند ساعت به بدنه آن متصل است، نگاه کنید. اکثر بند ساعت‌ها توسط یک پین متصل می‌شوند، که از حلقه یا حفره بند رد می‌شود و در دندانه‌های کنار ساعت جای می‌گیرد.

پین ساعت یک میله فلزی کوچک است که مانند فنر می‌تواند در هر دو انتهای ساعت فشرده ‌شود.
هنگامی که فشار وارد می‌شود ، پین در هر دو طرف کشیده می‌شود.
وقتی کاملاً کشیده شود، میله داخل پایه قاب ساعت چفت می‌شود و بند را در جای خود نگه می‌دارد.